Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė"

Projektas  “Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimo administravimas” 
Įgyvendinami vietos plėtros projektai   /Kvietimas Nr.2

1.1. Uždavinys: Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste.

1.1.1. veiksmasVykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

* Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė": „Verslo kūrimo pradžios žingsniai Švenčionių mieste“

Projekto tikslas – skatinti jauno verslo kūrimąsi ir plėtrą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes, uždavinys – teikti pagalbą verslo steigimo bei vystymo klausimais Švenčionių mieste. 

Numatomos veiklos:

- mokymų teikimas verslo steigimo bei plėtojimo klausimais, 4 mokymų sesijos po 2 dienas;

- projekto dalyvių konsultavimas konkretaus verslo kūrimo klausimais bei mentorystė, suteikta 80 valandų konsultacijų.

Planuojamas įtraukti dalyvių skaičius – 10 (dešimt). Į projekto veiklų vykdymą taip pat numatoma įtraukti 1 savanorį, kuris vykdys projekto dalyvių atranką, koordinuos mokymų veiklų įgyvendinimą, projekto dalyviams teiks konsultacijas verslo steigimo klausimais.

1.1.2.veiksmas.  Vykdyti neformalaus mokymo programas Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais  registruotus asmenis) bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo  teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) verslumo įgūdžiams didinti, siekiant sumažinti nedarbo lygį.     

Remiamos veiklos: gyventojų informavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą.

Tikslinė grupė: darbingi gyventojai: ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

 * Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė": „Verslo kūrimo pradžios žingsniai Švenčionių mieste

Projekto tikslas – skatinti kurti verslą Švenčionių mieste siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. uždavinys – didinti savarankiškai veiklą vykdančių gyventojų ir MVĮ skaičių Švenčionių mieste.                                                       

Numatomos veiklos:

- asmeninių ir verslumo įgūdžių mokymai Švenčionių miesto gyventojams, 15 dienų mokymai;

- Švenčionių miesto gyventojų konsultavimas verslo steigimo klausimais, 110 valandų konsultacijų (pagalba išsirenkant tinkamiausią verslo formą, veiklos viešinimo, tiekėjų ir klientų paieškos būdų ir metodų klausimais, metodinė pagalba mokesčių ir teisės klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška ir kita).

Tikslinės grupės dalyvių skaičius – 11 (vienuolika); 

2 savanoriai vykdys projekto dalyvių atranką, koordinuos mokymų veiklų įgyvendinimą, projekto dalyviams teiks konsultacijas verslo steigimo klausimais.

 1.1.3. veiksmas.  Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.   

 Remiamos veiklos: pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y. verslo pradžiai reikalingų priemonių (patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams. KARTU SU: informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams.

Tikslinės grupės: jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai.

 UAB „BALTIC WEB STUDIO“: „Sustiprinti jauno verslo subjektai Švenčionių mieste“

Projekte numatomos veiklos:

- mokymų aktualiais klausimais teikimas 5 jauno verslo subjektams ;

- konsultavimas ir mentorystė jauno verslo subjektams;

- verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.  

Numatoma įtraukti 2 savanorius, kurie vykdys projekto dalyvių atranką, koordinuos mokymų veiklų įgyvendinimą, projekto dalyviams teiks konsultacijas verslo vystymo klausimais.   

 *  VšĮ „Regiono plėtros projektai“: „ Jaunam verslui stiprinti Švenčionių mieste

Projekte numatomos veiklos:

- Mokymų aktualiais klausimais teikimas 5 jauno verslo subjektams, 6 mokymų sesijos po 2 dienas, skirtos asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui; 

- Jauno verslo subjektų konsultavimas;  

- Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.  

Numatoma įtraukti 2 savanorius, kurie vykdys projekto dalyvių atranką, koordinuos mokymų veiklų įgyvendinimą, projekto dalyviams teiks konsultacijas verslo vystymo klausimais.

 1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste.

1.2.1. veiksmas. Profesinio konsultavimo ar perkvalifikavimo veiklų organizavimas, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) užimtumui skatinti

Remiamos veiklos: naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas - bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline ar pameistrystės forma).

 Asociacija "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė": „Renkuosi šiuolaikišką profesiją

Projekto tikslas – pagerinti Švenčionių miesto ekonomiškai neaktyvių jaunų žmonių įsidarbinimo galimybes suteikiant jiems profesinių įgūdžių.Tikslui pasiekti keliamas uždavinys – suteikti profesinių įgūdžių ekonomiškai neaktyviems asmenims per neformalųjį profesinį konsultavimą.

Projekte numatomos veiklos:

- profesinių įgūdžių mokymai ir konsultavimai, 3 sesijos po 3 dienas; dalyvių skaičius - 10 asmenų;

- karjeros diena, dalyvių skaičius – 25;

- kompiuterio, projektoriaus ir USB komplekto įsigijimas.

 1.2.2. veiksmas. Įdarbinimo paslaugų įskaitant pirminį pasirinkimą, darbo pakeitimą arba įdarbinimą po ilgos pertraukos organizavimas darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis).

Remiamos veiklos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant.

 * Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centras: „Gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas Švenčionių mieste

Numatomos veiklos:

- Gyventojų įsidarbinimo galimybes didinantys 2 renginiai, dalyvių skaičius 20, savanorių - 1;

- Motyvavimo imtis aktyvios veiklos 6 dienų stovykla, dalyvių skaičius - 10, savanorių - 1;

- Profesinio raštingumo 5 dienų mokymai, dalyvių skaičius -10, savanorių - 1.

 1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas.

Remiamos veiklos: naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas: bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla; ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje.

  *  S.Trapikienės firma "GIEVA“: „Baldžiaus darbinių įgūdžių įgijimas - šansas dirbti

Numatomos veiklos: 

 - Pasiruošimas pameistrystės mokymų formai;

 - Formatinių medienos pjovimo staklių pirkimo procesas;

- Mokymo ir darbo priemonių pirkimas;

- Darbų saugos instrukcijos baldžiui-mokiniui rengimas;   

 - Projekto dalyvių atranka - 6 dalyviai;  

- Praktinių darbo įgūdžių įgijimas, 3 mokymai po 2 dalyvius.

 2.Tikslas: Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją išplečiant socialinių ir kitų paslaugų spektrą Švenčionių mieste

2.1. Uždavinys: Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas.  Remiamos veiklos: bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas.

* Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba:  „Sociokultūrinių paslaugų gerinimas Švenčionių miesto senyvo amžiaus žmonėms“.

Projekto tikslas - padidinti senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją į Švenčionių miesto bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą.     

Projekto uždavinys - gerinti Švenčionių m. senyvo amžiaus asmenų socialinius įgūdžius, socialinės integracijos į visuomenę sąlygas.  

Numatomos veiklos:

- savanorių mokymai - 5 asmenys;

- senyvo amžiaus asmenų mokymai (meninio ugdymo, psichologijos, sveikos gyvensenos bei politologijos ir krašto istorijos). Dalyviai - 30 asmenų.

 * Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba:  „Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių m. senyvo amžiaus žmonių integravimas į Švenčionių miesto bendruomenę, jų užimtumo ir laisvalaikio organizavimas“

Projekto tikslas - padidinti senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją į Švenčionių miesto bendruomenę, pagerinant laisvalaikio organizavimo paslaugą. Projekto uždavinys - gerinti Švenčionių m. senyvo amžiaus asmenų socialinius įgūdžius, socialinės integracijos į visuomenę sąlygas.  

Numatomos veiklos:

- anglų kalbos pradmenų kursai (2 grupės po 60 val.). 18 dalyvių ir 2 savanoriai;

- priemonių veikloms įsigijimas.

 2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

Remiamos veiklos: bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas.

  *  Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras:„Šeimos krizių centras

 Projekto tikslas - organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Švenčionių mieste gyvenančioms šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove.  

Projekto uždaviniai:

1.Sukurti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius.  Numatomos veiklos:

- Informacijos apie naujų paslaugų sukūrimą Švenčionių miesto gyventojams sklaida (susitikima su socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis, publikacijos) - 10 asmenų; 

- darbuotojų įdarbinimas Šeimos krizių centre - 3 asmenys; 

- infrastruktūros, būtinos socialinių paslaugų teikimui, plėtra, įrangos įsigijimas - įrengiami3 miegamieji, 1 svetainė, virtuvė ir kt.patalpos su būtina įranga.    

2.Teikti apgyvendinimo krizių centre paslaugas. Numatomos veiklos:   

- asmenų (šeimų), atsidūrusių krizinėse situacijose, apgyvendinimas Šeimos krizių centre;   

 - specialistų pagalbos suteikimas - 10 asmenų.     

Projekto veiklose dalyvaus 2 savanoriai.     

 *  Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras:„Kartu“

Projekto tikslas - didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių mieste.   

Projekto uždavinys: naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas nukentėjusiems nuo smurto asmenims Švenčionių mieste.

Numatomos veiklos:  

 -  bendrosios socialinės paslaugos (informavimas - teisės, kompiuterinio raštingumo; konsultavimas); 

-  socialinio darbuotojo paslauga; tarpininkavimas ir atstovavimas; sociokultūrinės paslaugos;  

 - specialiosios socialinės paslaugos (intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologo konsultacijos). Paslaugas gaus 10 asmenų.

         COVID-19 smarkiai pakeitė kiekvieno žmogaus gyvenimą. Priverstinė izoliacija, socialinių kontaktų ribojimas dar labiau skatina tarpusavio nesutarimus, o pagalbos kreiptis dar sudėtingiau.

          Norint išsivaduoti iš smurtinių santykių, atgauti ramybės ir saugumo jausmą, ugdyti pasitikėjimą savimi, pirmiausia reikia skirti daug dėmesio sau – suvokti ir gilintis į savo jausmus, mokytis juos konstruktyviai išreikšti, atrasti mėgstamą veiklą. Kažkam padės psichologo ir teisinės konsultacijos, kažkas atras save sportinėje ar kūrybinėje veikloje. Galbūt pagydyti žaizdas prireiks kompleksinės pagalbos.

          Atsispirti žalingai aplinkos įtakai, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, vertinti save, užmegzti naujus socialinius ryšius ir kitų įdomių ir naudingų dalykų mokomės dalyvaujant projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466 „Kartu“ veiklose, kurios jau vyksta nuo birželio 2 d. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

           Nuotraukose – pirmi užsiėmimai naujai įrengtose sporto klubo „Liūto narvas“ patalpose.

 


2.1.3. veiksmas. Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas. Remiamos veiklos: informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

 *  Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras:„ Išgirsk, sužinok, keisk požiūrį ir tapk vaiko globėju

Projekto tikslas - pasitelkus proporcingą viešinimo ir informavimo sklaidą, siekti motyvuoti visuomenę keisti požiūrį į likusių be tėvų globos Švenčionių miesto vaikų iki 18 metų globą (rūpybą). 

Projekto uždavinys - informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais, siekiant vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką likusiems be tėvų globos vaikams iki 18 metų.     

Numatomos veiklos:     

- Vaizdo įrašo ir kitų viešinimo priemonių naudojimas (parduotuvėse bus leidžiamas vaizdo įrašas, LED bėganti eilutė apie vykdomą projektą ir veiklą, pastatomi ištraukiami stendai, sieniniai kalendoriai su nuotraukomis ir tekstu apie globą ir įvaikinimą);  

- renginys Švenčionių miesto parke Globėjų dienai; 

- globos (rūpybos), įvaikinimo viešinimas Švenčionių miesto renginių metu.

10 asmenų bus teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos.

2.2. Uždavinys: Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG. veiksmas numato remti projektus, orientuotus į savanorystės pagrindu organizuojamų bendruomeninių paslaugų ar veiklų (pvz. visuomenės švietimo veiklos apie neįgalius asmenis, savanoriškos veiklos pagrindu organizuojamos veiklos orientuotos į gyvenamosios aplinkos gražinimą, kurios įtraukia žalingų priklausomybių ar protinę negalią turinčius, vyresnio amžiaus asmenis ir kt.) nukreiptų į socialinės atskirties mažinimą organizavimą.

  *  Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras: Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“.

Projekto tikslas: padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą. Šiam tikslui pasiekti numatomi uždaviniai:

1. Perimti gerąją patirtį ir stiprinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinius ryšius Švenčionių miesto bendruomenėje.

Numatomos veiklos:

- organizuoti susitikimus su kaimo bendruomenėmis,

- dalyvauti miesto bendruomenėje organizuojamuose saviveiklos kultūriniuose renginiuose .

2.Ugdyti poreikį turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

Numatomos šios veiklos:

- dainavimo užsiėmimai,

- edukacinės išvykos ir ekskursijos,

- pažintinė kelionė,

- sveikatingumo mankštos sporto klube,

- kūrybinės dirbtuvės. Dalyviai - 21 neįgalus ir senyvo amžiaus asmuo ir 2 savanoriai.

Kvietimo Nr.2 gauti projektiniai pasiūlymai

2019 09 30
Pasiūlymai_2019 09 30.pdf (153.79KB)
2019 09 30
Pasiūlymai_2019 09 30.pdf (153.79KB)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Įgyvendinami vietos plėtros projektai   /Kvietimas Nr.1

1.1. Uždavinys: Didinti naujų verslo subjektų skaičių ir veikiančių verslų konkurencingumą Švenčionių mieste.

1.1.1. veiksmas. Vykdyti Švenčionių miesto gyventojų (darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų bei kitų darbingų gyventojų, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos; verslininkų, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose) konsultacijas verslo steigimo bei vystymo klausimais.

UAB „Darėjas“ – „Jauno verslo plėtra Švenčionių mieste“ Numatyti mokymai aktualiais klausimais, dalyvių konsultavimas ir mentorystė; 7 dalyviai, 4 mokymų sesijos po 2 dienas, 446 val. konsultacijų).

VšĮ „Regiono plėtros projektai– „Jauno verslo subjektų didinimas Švenčionių mieste“. Tikslas – skatinti kurti verslą siekiant pagerinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Asmeninių ir verslumo įgūdžių mokymai (4 temos, po 2 dienas), gyventojų konsultavimas verslo steigimo klausimais. 11 dalyvių,  200 val. konsultacijų. 

1.1.3. veiksmas. Verslui pradėti reikalingų priemonių suteikimas.

K.Savicko įmonė „KESEDA“  „Jauno verslo subjektų stiprinimas Švenčionių mieste“. Projekte numatomos veiklos: mokymų aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; konsultavimas ir mentorystė; verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams. Planuojama įtraukti 6 dalyvius. Bus suorganizuotos 6 mokymų sesijos po 2 dienas, suteikta 750 valandų konsultacijų (pagalba randant tiekėjus ir klientus, metodinė pagalba mokestiniais ir teisiniais klausimais, išorinių finansavimo šaltinių paieška, licencijavimas, atitiktis priešgaisrinės ir darbo saugos, sanitariniams ir kt. reikalams); jauno verslo subjektams suteiktos priemonės verslo pradžiai.

VšĮ„Regiono plėtros projektai“ „Į pagalbą jaunam verslui Švenčionių mieste“. Numatomos veiklos: mokymai aktualiais klausimais jauno verslo subjektams (6 mokymų sesijos po 2 dienas skirtos asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymui); jauno verslo subjektų konsultavimas (700 valandų), verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti šešiems jauno verslo subjektams. 

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui Švenčionių mieste

1.2.3. veiksmas. Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų (išskyrus teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotus asmenis) darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje rėmimas. 

 UAB „Aktyvios idėjos“  „Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva Švenčionių mieste“. Bus įsigytos priemonės, skirtos pameistrystės atlikimui ( kompiuteris su serverine programa), į projekto veiklas planuojama įtraukti 6 ekonomiškai neaktyvius asmenis, gyvenančius Švenčionių mieste, bus organizuotos darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje veiklos pagal pameistrystės darbo sutartis (nesudarius mokymo sutarties). 

2.1. Uždavinys: Pagerinti esamas ir integruoti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius 

2.1.1. veiksmas. Geresnių esamų socialinių paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius, teikimas. 

 Švenčionių socialinių paslaugų centras – „Gyvenu kitaip“. Projekto metu ketinama pagerinti esamas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, apmokyti savanorius, įsigyti priemones ir teikti patobulintas socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas taip integruojant socialinę atskirtį patiriančius asmenis į visuomenę. Mokymų 2 savanoriams organizavimas, naujo būrelio „Pamatyk pasaulį per kiną“ įdiegimas (10 vaikų galės ugdyti savo gebėjimus naudodamasis įsigyta įranga), naujo būrelio „Pagauk vėją“ įdiegimas (įsigijus įrangos, stalo teniso ir lauko tinklinio treniruotes lankys 11 vaikų).

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba -  „Senyvo amžiaus žmonių socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant informacines technologijas“. 3 savanoriai bus apmokyti dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, bus įsigyti 4 planšetiniai kompiuteriai, 20 senyvo amžiaus žmonių bus apmokyti jais naudotis. 

2.1.2. veiksmas. Naujų socialinių paslaugų paketo kūrimas, vystymas ir teikimas.

Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyba – „ Ebru tapyba – pozityvios socializacijos menas vaikams iš socialinės rizikos šeimų“.  Bus įsigytos būtinos ebru technikos priemonės - dažai ir įrankiai, prijuostės, šios technikos pagalba siekiama, kad vaikai savo blogas mintis ar savijautą išreikštų piešimu ant vandens. Numatoma, kad edukacinių užsiėmimų metu dalyvaus 45 vaikai (po 15 vaikų iš trijų ugdymo įstaigų), bus priimti 3 savanoriai (iš kiekvienos ugdymo įstaigos po 1). 

2.1.3. veiksmas.  Socialinę atskirtį patiriančių Švenčionių miesto gyventojų informavimas apie teikiamas socialines paslaugas.

Švenčionių socialinių paslaugų centras – „ŽINAU“. Numatyta išplėsti informacijos sklaidą apie teikiamas socialines paslaugas Švenčionių mieste. 26 įstaigos darbuotojai dalyvaus mokymuose patobulins savo bendravimo gebėjimus, įgūdžius dirbant tiesiogiai su klientais, kels kvalifikaciją, bus surengti  2 atvirų durų renginiai (po penkias dienas), jų metu bus dalinami įvairūs suvenyrai su Švenčionių socialinių paslaugų centro atributika, informaciniai lankstinukai. 

 2.2. Uždavinys: Integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę

2.2.1. veiksmas. Sociokultūrinių veiklų įtraukiant socialiai pažeidžiamus gyventojus organizavimas bendradarbiaujant su Švenčionių rajono VVG.

Jėgos sporto šakų klubas „Grifas“ – „Sportas – sveikata“. Suplanuota organizuoti sporto treniruotes socialinę atskirtį patiriančių jaunų žmonių grupei (20 asmenų, įsigyjama įrangos), savaitės trukmės sporto reabilitacinę stovyklą (ir sveikos gyvensenos ir psichologų paskaitas), treniruotės baseine.               

 Švenčionių socialinių paslaugų centras „Su mumis pasaulis gražesnis“. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagyvenusių ir neįgalių žmonių užimtumo, edukacinė pažintinė ir kultūrinė veikla, organizuojami savanorių mokymai, įgyta įranga, teikiamos pagerintos sociokultūrinės paslaugos. Projekto veiklose dalyvaus 20 neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų, kurie sustiprins tarpusavio ryšius, užmegs naujas pažintis, pasijus lygiaverčiais, reikalingais, pripažintais ir svarbiais. Apmokytas savanoris padės projekto dalyviams bendrauti ir spręsti socialines, dvasines problemas, organizuos jų užimtumą ir laisvalaikį. Projekto veiklos bus viešinamos vietinėje spaudoje ir Facebook socialiniame tinkle, internetinėje svetainėje. Projektą vykdys Švenčionių socialinių paslaugų centras kartu su Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija. 


2017-06-05     Kvietimo Nr.1  pateikti vietos plėtros projektiniai pasiūlymai

Gautų pasiūlymų sąrašas
Gautų pasiūlymų sąrašas.docx (15.83KB)
Gautų pasiūlymų sąrašas
Gautų pasiūlymų sąrašas.docx (15.83KB)2017-07-18     Asociacijos "Švenčionių miesto vietos veiklos grupė" valdybos protokolas 

Valdybos protokolas Nr,V-2
valdybos protokolas _V-2_2017 07 18.docx (15.44KB)
Valdybos protokolas Nr,V-2
valdybos protokolas _V-2_2017 07 18.docx (15.44KB)

 

 


 2017-07-20    Vidaus reikalų ministerijai pateiktų vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas Nr.1

Sąrašas Nr.1
Sąrašas Nr.1.docx (36.87KB)
Sąrašas Nr.1
Sąrašas Nr.1.docx (36.87KB)2018-03-21  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Švenčionių miesto vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. vietos plėtros projektų sąrašas.Kartu_1.jpg (1.22MB)
Kartu_1.jpg (1.22MB)
Kartu_2.jpg (1.36MB)
Kartu_2.jpg (1.36MB)